Algemene voorwaarden Blended learning

Algemene voorwaarden Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Examenreglement: het op dat moment van kracht zijnde examenreglement, dat geldt voor de betreffende opleiding waarvoor is ingeschreven zoals aangegeven op de website en per seizoen door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching vastgesteld.

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-CoachingVan Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is gevestigd te Oldeberkoop.

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching-examen: een examen dat door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching wordt afgenomen als onderdeel van de opleiding.

Onderwijsmateriaal: Het opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers van het betreffende bedrijf of de betreffende instelling die een overeenkomst met Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching aangaat of wenst aan te gaan.

Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een opdracht verstrekt.

Opleiding, trainingen en workshop: een door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel aangeduid met de naam ‘In Company’ of ‘Open’. Onder een ‘In Company-opleiding’ wordt verstaan een opleiding die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder een ‘open opleiding’ wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching en een opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie (e-mail), in de zin van art. 7:46a BW.

Website: de website van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching: www.vansoestkoedam.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching en op alle door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website. 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. 3. Indien de opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan de opdrachtgever zelf, zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht de opdrachtgever zich jegens Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching deze algemene voorwaarden aan de deelnemer bekend te maken en op te leggen. 4. Op verzoek van de opdrachtgever zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos toezenden. 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 6. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een regeling treffen naar redelijkheid. 7. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail). 8. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching en de opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

1.De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching door middel van de inschrijving voor een opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verstrekte digitale inschrijfformulier of (iv) via het inschrijfformulier op de website. 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een opdracht schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching schriftelijk de opdracht aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding. 3. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van deelnemers die zijn aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden voordat Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de opdracht aan de opdrachtgever bevestigt. In dat geval zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de deelnemer(s) informeren over een dergelijk krediet-waardigheidsonderzoek. 4. Voor een In Company-opleiding geldt dat na de datum van verzending van de opleidingsspecificatie door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching aan de opdrachtgever, de opdrachtgever gedurende vijf werkdagen gerechtigd is kosteloos wijzigingen in het opleidingsprogramma voor te stellen. Voor wijzigingen voorgesteld na deze periode kan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching per wijziging EUR 50,- administratiekosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching kan aan deze toestemming verdere voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 4 – Examens

1.Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching -examen maakt – indien van toepassing – integraal onderdeel uit van de opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. 2. De opdrachtgever accepteert met het verstrekken van de opdracht tevens de inhoud van het examenreglement. Het volledige examenreglement, inclusief de procedure en kosten voor een herbeoordeling ingeval van een onvoldoende beoordeling, wordt telkens beschikbaar gesteld op de persoonlijke Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching als onderdeel van de opleiding aan iedere opdrachtgever aanbiedt. 3. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen van het examenreglement is voldaan en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de opdrachtgever aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching zijn voldaan. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn opgenomen in het examenreglement. 4. Indien in aanvulling op het Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching -examen een andere instantie dan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een examen voor de betreffende opleiding zal afnemen, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en de kosten van een dergelijk (aanvullend) examen. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid in verband met dergelijke externe (aanvullende) examens.

ARTIKEL 5 – Legitimatie

1.Bij het verstrekken van de opdracht is de opdrachtgever verplicht de correcte en volledige naam van de opdrachtgever en, voor zover van toepassing, de persoon die de opleiding gaat volgen (zoals vermeld in een geldig legitimatiewijs) op het inschrijfformulier te vermelden. 2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke opdrachtbevestiging zoals vermeld in artikel 3, lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching te tonen.

ARTIKEL 6 – Annulering opleiding

1. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeel van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende opleiding(module) deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching vrij om (i) met de opdrachtgever overeen te komen dat de opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de inschrijving niet te accepteren. Indien Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de inschrijving niet accepteert, zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de reeds door de opdrachtgever betaalde kosten voor de geannuleerde opleidingsmodule(s) restitueren, maar is Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in verband hiermee. 2. Voorafgaand aan de start van een open opleiding heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opleiding te annuleren op de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel 6 onder lid 2, 3 en 4. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. 3. In geval van annulering zoals vermeld in het voorgaande lid geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 voor een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de volgende kosten in rekening zal brengen:

Annulering van de inschrijving geschiedt met een aangetekend schrijven.

Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel.
a) Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 150 administratiekosten in rekening gebracht.
b) Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
c) Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.

In alle gevallen mag – na overleg met Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd.

De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering zoals bedoeld in dit artikel 6, lid 3. 4.

Ingeval de opdrachtgever een opleiding annuleert nadat deze door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is verplaatst op verzoek van de opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat: a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding, Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching 50% van de kosten voor de opleiding in rekening zal brengen; en b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding, Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de totale kosten voor de opleiding in rekening zal brengen.

5. Annulering van een In Company-opleiding door de opdrachtgever voordat de uitvoering van het programma is begonnen, vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van het schrijven door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching geldt als het moment van annulering. Voor annulering van een In Company-opleiding zijn de kosten als volgt:

a) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 20% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding;

b) bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding;

c) bij annulering korter dan een maand tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding;

d) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding: de volledige overeengekomen totaalprijs voor de betreffende opleiding.

ARTIKEL 7 – Beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomst op afstand Algemene voorwaarden Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching
1.Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 7 dagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal. 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7, lid 1 dient de opdrachtgever het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching terug te zenden. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever. 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7, lid 1 bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken. Onder aanvang van de opleiding wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst 4. In het geval dat de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de opdrachtgever aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching betaalde of nog verschuldigde bedrag voor het lopende opleidingsjaar onder de overeenkomst, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal. Voor meerjarige opleidingen geldt in geval van tussentijdse beëindiging bovendien dat de opdrachtgever de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar op basis van de kosten voor de vergelijkbare, losse (eenjarige) opleidingen aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verschuldigd zal worden. 5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten voor de opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die de opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Verplaatsen opleiding 6. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is gerechtigd in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de opdrachtgever een opleiding te verplaatsen. Van verplaatsing van een opleiding is tevens sprake indien de opdrachtgever Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verzoekt om de betreffende opleiding op een later tijdstip te (laten) starten. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- in rekening brengen. De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten tezamen met de (overige) kosten van de opleiding te voldoen.

ARTIKEL 8 – Levering onderwijsmateriaal

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching streeft ernaar voor de start van de opleiding het onderwijsmateriaal aan de opdrachtgever te leveren. 2. Alle door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching gehanteerde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching bekend waren. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching en de opdrachtgever trachten tot een passende oplossing te komen. 4. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van PostNL of DHL berekend, met een opslag van 10% voor administratieve verwerking.

ARTIKEL 9 – Betaling

1.Indien de opdrachtgever een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de opdrachtgever aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. De opdrachtgever staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde kosten door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. 2. Indien de opdrachtgever geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de factuur vermeld. 3. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen. 4. De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochure en op de website. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de opdrachtgever aangegeven de kosten voor een open opleiding in termijnen of door betaling ineens te voldoen. De opdrachtgever dient dan de gekozen wijze van betaling bij het verstrekken van de opdracht aan te geven en deze kan na het verstrekken van de opdracht niet worden gewijzigd. 5. Betaling van de In Company-opleidingen dient als volgt plaats te vinden: (i) 25% van de kosten voor de opleiding bij het afsluiten van de overeenkomst, (ii) 50% van de kosten voor de opleiding voorafgaand aan de uitvoering van de eerste bijeenkomst en (iii) 25% van de kosten voor de opleiding direct na de laatste bijeenkomst van de opleiding. Afwijkingen van dit betalingsschema voor In Company-opleidingen zijn uitsluitend toegestaan indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst. 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast. De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in de vorige zin bedoelde nieuwe termijn niet is betaald. 7. De opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 8. Indien een opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching moet maken om het aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching toekomende bedrag te innen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 125,-. 9. Indien de werkgever van een persoon die een opleiding volgt de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching onder de opdracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en diens werkgever.

ARTIKEL 10 – Uitval docent

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven. 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 3. De uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering van een opleiding door de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching

1. Indien de Opdrachtgever door een aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opleiding, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 2. Voor alle schade geldt een drempelbedrag van EUR 55,- voor de opdrachtgever, waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching ook het drempelbedrag vergoedt. 3. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten. 4. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching te melden. 5. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching of een dergelijke derde aansprakelijk is. 6. Al het door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching samengesteld. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een opdracht of een opleiding.

ARTIKEL 12 – Vertrouwelijkheid
Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching, zijn personeel en/of voor Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 13 – Wet bescherming persoonsgegevens

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching maakt de opdrachtgever en de personen die een Opleiding zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. Deze administratie staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching kenbaar worden gemaakt. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

ARTIKEL 14 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching.

ARTIKEL 15 – Business partners

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching behoudt zich het recht voor een opleiding, in bepaalde regio’s of ten aanzien van bepaalde opleidingen, door een door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching geautoriseerde business partner te laten verzorgen.

ARTIKEL 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.