8,3 / 10
4/5
Opzetten van een Opleidingshuis

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Opzetten van een Opleidingshuis

Een opleidingshuis, eigen academie of eigen opleidingsprogramma binnen het bedrijf zorgt voor vakmanschap en onderscheiding. Je geeft je medewerkers de kans om zich continu te ontwikkelen. Dat maakt je onderscheidend, opvallend en aantrekkelijk in de sector. Bedrijven met een opleidingshuis worden door velen gezien als goede werkgever.

Het maakt je dus ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Daarbij kunnen je huidige medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dit houdt je huidige medewerkers gemotiveerd en zo trek je goede en gemotiveerde nieuwe medewerkers aan. Hierdoor beschik je uiteindelijk over echte vakmensen!

Wat is een opleidingshuis?

De essentie van een opleidingshuis is gestructureerd leren en ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld nieuwe medewerkers bedrijfsspecifieke kennis bijbrengen door middel van een inwerkprogramma. Ook kunnen je huidige medewerkers hun kennis constant uitbreiden. Dit levert een win-winsituatie op.

Wat zijn de voordelen van een opleidingshuis?

Wanneer je medewerkers zich ontwikkelen, kom je als bedrijf ook verder. Een goed geschoolde medewerker blijft zich dan constant ontwikkelen binnen de functie en dat draagt weer bij aan het behalen van de organisatiedoelen. Het maakt de onderneming wendbaar. En door ontwikkeling te koppelen aan de bedrijfsdoelen, wordt het rendement vergroot.

Ondersteuning van A-Z

Een opleidingshuis creëren klinkt wellicht ingewikkeld, maar dit hoeft niet zo te zijn. Holland Opleidingen Groep kan je namelijk op het gebied van het opleidingshuis volledig ontzorgen. Hiervoor doorlopen wij de volgende stappen:

 1. Intake met de klant
 2. Inventarisatie opleidingsbehoefte
 3. Opstellen opleidingsplan
 4. Opzetten en inrichten opleidingshuis
 5. Ontwikkelen van content
 6. Uitvoering
 7. Jaarlijks beheer en onderhoud

Wij faciliteren dit proces van A-Z. Dat wil zeggen dat wij wel met je samen werken, maar je zo min mogelijk belasten. Zo zorgen we samen voor een bedrijfsacademie, opleiding, of E-learning (ook wel online leeromgeving) op maat, terwijl jij gewoon kunt blijven doen waar je goed in bent. En omdat je investeert in kennis en ontwikkeling, kun je hiervoor vaak subsidies aanvragen. Ook hier helpen wij je graag bij.

1. Intake met de klant

Holland Opleidingen Groep start het traject om te komen tot een opleidingshuis door eerst een intake met de klant te hebben. Een opleidingshuis dient aan te sluiten op de visie, missie en strategie van de organisatie.

Organisaties zijn voortdurend in beweging. De marktomstandigheden vormen elk jaar opnieuw uitdagingen. Processen veranderen met de ontwikkelingen mee en vragen daardoor steeds om andere competenties van de medewerkers.

Holland Opleidingen Groep vindt het belangrijk dat de benodigde competenties voor de processen binnen de organisatie goed aansluiten op de aanwezige competenties van de medewerkers. Zodra hier een mismatch ontstaat komt de leverbetrouwbaarheid (onder andere de kwaliteit) van de organisatie in gevaar. Tijdens dit gesprek worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Visie en missie van de organisatie
 • Huidige en toekomstige marktontwikkelingen
 • Inrichting van de huidige organisatie
 • Huidige aandachtsgebieden
 • Ambitieniveau van de medewerkers volgens het management

Deze intake zorgt voor de fundering van het opzetten en inrichting van het opleidingshuis.

2. Inventarisatie opleidingsbehoefte

Holland Opleidingen Groep heeft een methodiek ontwikkeld waarbij een vertaalslag gemaakt gaat worden vanuit de visie, missie, strategie en huidige processen, naar de gewenste processen toe en de daarbij behorende competenties.

Veel functies gaan de komende jaren veranderen, doordat er ontwikkelingen zijn (intern en extern) die ervoor zorgen dat er op een andere manier gewerkt dient te worden. Medewerkers dienen voortdurend bijgeschoold te worden op aansluiting te kunnen vinden op de veranderende processen.

Holland Opleidingen Groep kan in relatief korte tijd in kaart brengen wat de opleidingsbehoefte is van de medewerkers. Deels vindt dit plaats op basis van persoonlijke gesprekken en deels op basis van een analyseformulier.

De kern hierbij vormt de benodigde competenties die nodig zijn binnen de organisatie in combinatie met het ambitieniveau van de medewerkers. De opleidingsbehoefte wordt in deze stap dan ook uitgewerkt in competenties en niet al in complete opleidingen, trainingen of workshops.

Nadat alle competenties in kaart gebracht zijn van de medewerkers wordt vervolgens de vertaalslag gemaakt naar concrete opleidingen, trainingen en workshops.

3. Opstellen opleidingsplan

Op basis van de inventarisatie van de opleidingsbehoefte en de vertaalslag naar de benodigde opleidingen, trainingen en workshops wordt er een opleidingsplan samengesteld. Hierbij komen alle benodigde opleidingen, trainingen en workshops samen en wordt er een integraal opleidingsplan opgesteld voor de organisatie, uitgezet in tijd en op basis van budget.

Het opleidingsplan bevat de volgende elementen:

 • Wanneer leiden we op: noodzaak van opleiding?
 • Wie leiden we op: doelgroep?
 • Wat zijn de leerdoelen?
 • Wat zijn de kosten?
 • Hoe leiden we op: didactiek?
 • Hoe organiseren we de opleiding: leertraject?
 • Hoe ziet het scholingsjaarplan eruit?
 • Hoe wordt het opleidingsplan uitgevoerd?
 • Hoe worden vorderingen en resultaten bijgehouden?
 • Wanneer worden de personeelsdossiers bijgewerkt?
 • Evaluatie van opleidingsactiviteiten: wat heeft de opleiding ons opgeleverd?

Er kunnen aanvullende onderwerpen opgenomen worden vanuit de organisatie, die van belang zijn binnen een specifieke branche of bedrijfstak.

4. Opzetten en inrichten opleidingshuis

Met een eigen academie en opleidingshuis kan een organisatie meer rendement uit de opleidingen halen. Een coherent opleidingsprogramma met een heldere rode lijn en interactie tussen programmaonderdelen versterkt het rendement van de ontwikkelingsactiviteiten. Ook draagt het bij aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Met een eigen academie bouwt de organisatie aan een lerende organisatie en aan de bedrijfscultuur. Een eigen academie is een aantrekkelijk wervingsinstrument op de arbeidsmarkt.

Holland Opleidingen Groep ondersteunt de organisatie bij het opzetten en inrichten van het opleidingshuis. Er kan hierbij een totaalprogramma ontwikkeld worden die ervoor zorgt dan alle medewerkers zich stap voor stap naar de juiste competenties ontwikkelen.

Binnen een opleidingshuis wordt een compleet portfolio aan opleidingen, trainingen en workshops aangeboden. Op basis van functie en budget kan een medewerker zich intern aanmelden voor een specifieke opleiding, training of workshop. De programma’s zijn grotendeels afgestemd op de eigen organisatie, waardoor de praktijkgerichtheid volledig geborgd is. De medewerkers kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Door het toepassen van specifieke leerlijnen per functie of afdeling kan er een uniforme werkwijze geborgd worden binnen een organisatie. Deze leerlijnen kunnen opgezet worden van instroom van nieuwe (junior) medewerker tot en met de senior professional.

De verschillende leerlijnen kunnen onderling op elkaar afgestemd worden, zodat de samenwerking, kennis en vaardigheden tussen afdelingen optimaal afgestemd zijn. Iedere organisatie heeft met competenties te maken die voor iedere afdeling geldt.

De meeste organisaties kiezen bij een opleidingshuis ook voor een standaard introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Hiermee kan er meteen gewerkt worden aan een optimale samenwerking en een uniforme cultuur binnen de organisatie.

De programma’s kunnen op basis van contactonderwijs, blended learning en E-learning aangeboden worden. Het is niet noodzakelijk om voor een opleidingshuis specifieke software aan te schaffen.

5. Ontwikkelen van content

Holland Opleidingen Groep ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen van content voor een opleidingshuis. Er kan zowel gekozen worden voor standaard opleidingen, trainingen en workshops, als ook voor maatwerk.

Er wordt door Holland Opleidingen Groep een advies opgesteld over welke content uit standaard opleidingen, trainingen en workshops opgesteld kan worden en voor welke trajecten maatwerk noodzakelijk kan zijn.

Holland Opleidingen Groep werkt met veel grote opleidingsinstituten samen en kan samen met deze opleidingsinstituten invulling geven aan standaard opleidingen, trainingen en workshops. Het maatwerk kan de klant zelf ontwikkelen of in samenwerking met Holland Opleidingen Groep.

Het is van belang dat de content actueel is en goed inspeelt op de behoefte vanuit de organisatie. De content dient jaarlijks (en soms ook vaker) opnieuw beoordeeld te worden op actualiteit.

De content dient te bestaan uit:

 • Leerdoelen
 • Algemene introductie
 • Actuele theorie omtrent de onderwerpen
 • Individuele praktijkopdrachten
 • Groepsopdrachten
 • Toetsing (bijvoorbeeld een verbeterplan opstellen)

Wij hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen van de juiste content voor een organisatie.

6. Uitvoering

Op basis van de inrichting van het opleidingshuis en de aanwezige content, kunnen de medewerkers zich aanmelden voor specifieke opleidingen, trainingen en workshops. Alle aanmeldingen dienen op de juiste manier getoetst en verwerkt te worden.

Holland Opleidingen Groep kan hierin een rol spelen. Voor veel verschillende klanten verzorgt Holland Opleidingen Groep al vele jaren het beheersproces van een opleidingshuis.

Alle interne aanvragen komen bij Holland Opleidingen Groep binnen en worden vervolgens getoetst op de vooraf gestelde criteria van de organisatie. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de desbetreffende aanvraag akkoord is of niet.

De juiste aanvragen worden doorgezet tot concrete opleidingstrajecten. De administratie van aanwezigheid, toetsing en voortgang kan door Holland Opleidingen Groep uitgevoerd worden. Er vindt dan regelmatig terugkoppeling plaats naar de organisatie toe.

7. Jaarlijks beheer en onderhoud

De hiervoor genoemde stappen dienen jaarlijks kort getoetst te worden op actualiteit. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe marktontwikkelingen zijn ontstaan, waardoor er andere competenties vereist zijn. Ook kunnen er binnen de organisatie wijzigingen hebben plaatsgevonden (fusie, samenwerking, etc.).

Door jaarlijks te controleren of de invulling van het opleidingshuis nog actueel is, borgt een organisatie dat de medewerkers zich blijven ontwikkelen in de juiste richting die van belang is voor de organisatie en voor de medewerkers zelf.

Holland Opleidingen Groep kan deze stap jaarlijks voor de organisatie uitvoeren. Hiermee ontzorgt Holland Opleidingen Groep de organisatie en kan de organisatie zich volledig toeleggen op haar kernactiviteiten.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?